Không gắn thẻ
Không gắn thẻ
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Xóa trắng thùng rác
Xóa trắng thùng rác
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Kích đúp để mở rộng
Kích đúp để mở rộng
Mở
Mở
Thoát
Thoát
Đồng ý
Đồng ý
Hủy
Hủy
Đồng ý
Đồng ý
Hủy bỏ
Hủy bỏ
Đăng nhập
Đăng nhập
Sao chép
Sao chép
Đóng
Đóng
Đừng hỏi lại
Đừng hỏi lại
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Mở / Thêm mới
Mở / Thêm mới
Đồng bộ bị lỗi
Đồng bộ bị lỗi
Sinh ra
Sinh ra
Khóa
Khóa
Độ dài
Độ dài
Mật khẩu mới
Mật khẩu mới
Thiết lập mặc định
Thiết lập mặc định
Giống với mật khẩu cũ
Giống với mật khẩu cũ
phát âm
phát âm
độ dài trung bình
độ dài trung bình
dài
dài
mã PIN 4 số
mã PIN 4 số
địa chỉ MAC
địa chỉ MAC
mã băm 128 bit
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.