Không gắn thẻ
Sin etiquetas
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Puedes añadir nuevas etiquetas mientras editas los campos, en la sección de Etiquetas.
Xóa trắng thùng rác
Vaciar papelera
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
¿Vaciar papelera?
Bạn không thể khôi phục được các mục này
No podrás recuperar los elementos eliminados
Kích đúp để mở rộng
Doble clic para expandir
Mở
Abrir {}
Thoát
Quitar {}
Đồng ý
Hủy
No
Đồng ý
Aceptar
Hủy bỏ
Cancelar
Đăng nhập
Iniciar sesión
Sao chép
Copiar
Đóng
Cerrar
Đừng hỏi lại
No volver a preguntar
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
ADVERTENCIA: versión beta, sólo para pruebas
Mở / Thêm mới
Abrir / Nueva
Đồng bộ bị lỗi
Error al sincronizar
Sinh ra
Generar
Khóa
Bloquear
Độ dài
Longitud
Mật khẩu mới
Nueva contraseña
Thiết lập mặc định
ajuste predeterminado
Giống với mật khẩu cũ
como la contraseña anterior
phát âm
pronunciable
độ dài trung bình
longitud mediana
dài
larga
mã PIN 4 số
PIN de 4 dígitos
địa chỉ MAC
dirección MAC
mã băm 128 bit
hash de 128 bits

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.