Geräte
No translations found
Keine Tags
Không gắn thẻ
Neue Tags können durch das Bearbeiten von Einträgen (Abschnitt „Tags“) hinzugefügt werden.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Papierkorb leeren
Xóa trắng thùng rác
Papierkorb leeren?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Die Einträge können nicht wiederhergestellt werden
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Doppelklick zum Aufklappen
Kích đúp để mở rộng
{} öffnen
Mở
{} beenden
Thoát
Über {}
No translations found
Dienste
No translations found
{} ausblenden
No translations found
Andere ausblenden
No translations found
Alle anzeigen
No translations found
{} beenden
No translations found
Bearbeiten
No translations found
Rückgängig
No translations found
Wiederherstellen
No translations found
Ausschneiden
No translations found
Kopieren
No translations found
Einfügen
No translations found
Alles auswählen
No translations found
Fenster
No translations found
Minimieren
No translations found
Fenster schließen
No translations found
Ja
Đồng ý
Nein
Hủy
OK
Đồng ý
Abbrechen
Hủy bỏ
Anmelden
Đăng nhập
Kopieren
Sao chép
Schließen
Đóng
Nicht mehr nachfragen
Đừng hỏi lại
Erlauben
No translations found
Ablehnen
No translations found
ACHTUNG: Beta-Version, nur für Vorschau-Zwecke
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Öffnen / Neu
Mở / Thêm mới
Synchronisierungsfehler
Đồng bộ bị lỗi
Generieren
Sinh ra
Sperren
Khóa
Länge
Độ dài
Neues Passwort
Mật khẩu mới
Standardeinstellung
Thiết lập mặc định
Wie das alte Passwort
Giống với mật khẩu cũ
aussprechbar
phát âm
Durchschnittliche Länge
độ dài trung bình
lang
dài
4-stellige PIN
mã PIN 4 số
MAC-Adresse
địa chỉ MAC
128-Bit-Hash
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.