Appareils
No translations found
Aucun tag
Không gắn thẻ
Vous pouvez ajouter de nouveaux tags en éditant les champs, dans la section Tags.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Vider la Corbeille
Xóa trắng thùng rác
Vider la Corbeille ?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Vous ne pourrez plus récupérer ces éléments
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Double-cliquez pour déplier
Kích đúp để mở rộng
Ouvrir {}
Mở
Quitter {}
Thoát
A propos {}
No translations found
Services
No translations found
Cacher {}
No translations found
Cacher autres
No translations found
Montrer tout
No translations found
Quitter {}
No translations found
Editer
No translations found
Annuler
No translations found
Répéter
No translations found
Couper
No translations found
Copier
No translations found
Coller
No translations found
Tout sélectionner
No translations found
Fenêtre
No translations found
Réduire
No translations found
Fermer fenêtre
No translations found
Oui
Đồng ý
Non
Hủy
OK
Đồng ý
Annuler
Hủy bỏ
Connexion
Đăng nhập
Copier
Sao chép
Fermer
Đóng
Ne plus me le redemander
Đừng hỏi lại
Autoriser
No translations found
Refuser
No translations found
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Ouvrir/Nouveau
Mở / Thêm mới
Erreur de synchronisation
Đồng bộ bị lỗi
Générer
Sinh ra
Verrouiller
Khóa
Longueur
Độ dài
Nouveau mot de passe
Mật khẩu mới
réglages par défaut
Thiết lập mặc định
similaire à l'ancien mot de passe
Giống với mật khẩu cũ
prononçable
phát âm
longueur moyenne
độ dài trung bình
long
dài
code à 4 chiffres
mã PIN 4 số
adresse MAC
địa chỉ MAC
hash 128 bits
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.