Dispositivos
Urządzenia
Sem etiquetas
Brak znaczników
Você pode adicionar novas etiquetas durante a edição de campos, na seção Etiquetas.
Możesz dodać nowe znaczniki podczas edytowania pól w sekcji Znaczniki.
Esvaziar a Lixeira
Opróżnij kosz
Esvaziar a Lixeira?
Opróżnić kosz?
Você não será capaz de recuperar os itens
Nie będziesz mógł przywrócić elementów
Duplo clique para expandir
Dwukrotnie kliknij, aby rozwinąć
Abrir {}
Otwórz {}
Fechar {}
Zamknij {}
Sobre o {}
Informacje o {}
Serviços
Usługi
Ocultar {}
Ukryj {}
Ocultar Outros
Ukryj inne
Mostrar Todos
Pokaż wszystko
Sair do {}
Zakończ {}
Editar
Edycja
Desfazer
Cofnij
Refazer
Ponów
Cortar
Wytnij
Copiar
Kopiuj
Colar
Wklej
Selecionar Tudo
Zaznacz wszystko
Janela
Okno
Minimizar
Zminimalizuj
Fechar Janela
Zamknij okno
Sim
Tak
Não
Nie
OK
OK
Cancelar
Anuluj
Entrar
Zaloguj
Copiar
Skopiuj
Fechar
Zamknij
Não perguntar mais
Nie pytaj mnie więcej
Permitir
Zezwól
Negar
Odmów
AVISO: versão beta, apenas para preview
UWAGA: wersja beta tylko do wstępnego podglądu
Abrir / Novo
Otwórz / Nowy
Erro de sincronização
Błąd synchronizacji
Gerar
Wygeneruj
Bloquear
Zablokuj
Comprimento
Długość
Nova senha
Nowe hasło
padrão predefinido
Domyślne
como senha antiga
Jak stare hasło
pronunciável
Wymawialne
médio
Średniej długości
longo
Długie
PIN de 4 dígitos
4-cyfrowy PIN
Endereço MAC
Adres MAC
hash de 128-bit
128-bitowy hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.