Пристрої
Devices
Без тегів
No tags
Ви можете додавати нові теги при редагуванні полів в розділі Теги.
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Очистити смітник
Empty Trash
Очистити смітник?
Empty Trash?
Ви не зможете повернути елементи
You will not be able to put items back
Двічі натисніть, щоб розгорнути
Double-click to expand
Відкрити {}
Open {}
Вийти з {}
Quit {}
Про {}
About {}
Послуги
Services
Приховати {}
Hide {}
Приховати інші
Hide Others
Показати все
Show All
Вийти з {}
Quit {}
Редагувати
Edit
Відновити
Undo
Повернути
Redo
Вирізати
Cut
Копіювати
Copy
Вставити
Paste
Вибрати все
Select All
Вікно
Window
Згорнути
Minimize
Закрити вікно
Close Window
Так
Yes
Ні
No
ОК
OK
Скасувати
Cancel
Увійти
Sign In
Копіювати
Copy
Закрити
Close
Більше ніколи не запитувати
Don't ask me anymore
Дозволити
Allow
Заборонити
Deny
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: бета-версія, тільки для ознайомлення
WARNING: beta version, only for preview
Відкрити / Створити
Open / New
Помилка синхронізації
Sync error
Генерувати
Generate
Заблокувати
Lock
Довжина
Length
Новий пароль
New password
Cтандартний шаблон
default preset
Як старий пароль
like old password
Вимовлюваний
pronounceable
Середньої довжини
medium length
Довгий
long
4-значний PIN-код
4-digit PIN
MAC-адреса
MAC address
128-бітний хеш
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.