Запитувати перед наданням паролів розширенню:
Ask before returning passwords to the extension:
якщо більше одного збігу
if there's more than one match
завжди
always
Запитувати перед збереженням нових паролів у KeeWeb:
Ask before saving new passwords to KeeWeb:
завжди
always
коли неможливо зберегти автоматично
when it's not possible to save automatically
Налаштування, які ви тут виберете, дійсні лише для активного сеансу. Ви можете переглянути і керувати сеансами в налаштуваннях KeeWeb.
Settings you select here are valid only for the active session. You can view and manage sessions in KeeWeb settings.
Відімкніть для з'єднання з розширенням браузера
Unlock to connect a browser extension
Нова група
New group
{} намагається створити нову групу. Дозволити?
{} is trying to create a new group. Allow this?
Шлях до групи
Group path
Цю групу буде створено в:
This group will be created in:
Зберегти пароль
Save password
{} Намагається зберегти пароль. Дозволити?
{} is trying to save a password. Allow this?
Автоматично зберігати паролі в цьому сеансі
Save other passwords automatically in this session
нова група
new group
Оберіть пароль для {}
Select a password for {}
Оберіть запис
Select entry
використати вибраний запис
use the highlighted entry
Почніть вводити для фільтрування
Start typing to filter
Містить текст
Contains text
Піддомени
Subdomains
Оберіть поле
Select field
Натисніть кнопку на вашому пристрої, щоб згенерувати одноразовий код.
Press the button on your device to generate a one-time code.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.