Aparelhos
No translations found
Sem etiquetas
Không gắn thẻ
Pode adicionar novas etiquetas enquanto altera campos, na secção de etiquetas.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Esvaziar Lixo
Xóa trắng thùng rác
Esvaziar Lixo?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Não vai ser possível recolocar itens
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Duplo clique para expandir
Kích đúp để mở rộng
Abrir {}
Mở
Desistir {}
Thoát
Sim
Đồng ý
Não
Hủy
OK
Đồng ý
Cancelar
Hủy bỏ
Entrar
Đăng nhập
Copiar
Sao chép
Fechar
Đóng
Nâo pedir outra vez
Đừng hỏi lại
AVISO: versão beta, apenas para pré-visualização
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Abrir / Novo
Mở / Thêm mới
Erro de sincronização
Đồng bộ bị lỗi
Gerar
Sinh ra
Bloquear
Khóa
Tamanho
Độ dài
Nova Palavra-passe
Mật khẩu mới
padrão
Thiết lập mặc định
como palavra-passe antiga
Giống với mật khẩu cũ
pronunciável
phát âm
tamanho médio
độ dài trung bình
longo
dài
PIN de 4 dígitos
mã PIN 4 số
endereço MAC
địa chỉ MAC
128-bit hash
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.