Enheter
Devices
Inga etiketter
No tags
Du kan lägga till nya etiketter medan du redigerar fält, i etikett sektionen.
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Töm Papperskorg
Empty Trash
Töm Papperskorg?
Empty Trash?
Du kommer inte kunna lägga tillbaka dessa
You will not be able to put items back
Dubbelklicka för att expandera
Double-click to expand
Öppna {}
Open {}
Stäng {}
Quit {}
Ja
Yes
Nej
No
OK
OK
Avbryt
Cancel
Logga in
Sign In
Kopiera
Copy
Stäng
Close
VARNING: beta version, endast för förhandsvisning
WARNING: beta version, only for preview
Öppna / Ny
Open / New
Synk fel
Sync error
Generera
Generate
Lås
Lock
Längd
Length
Nytt lösenord
New password
Standard
default preset
Som tidigare lösenord
like old password
Uttalbart
pronounceable
Medellångt
medium length
Långt
long
4-siffrig PIN
4-digit PIN
MAC adress
MAC address
128-bit hash
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.