Dispositivos
No translations found
Sin etiquetas
Không gắn thẻ
Puedes añadir nuevas etiquetas mientras editas los campos, en la sección de Etiquetas.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Vaciar papelera
Xóa trắng thùng rác
¿Vaciar papelera?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
No podrás recuperar los elementos eliminados
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Doble clic para expandir
Kích đúp để mở rộng
Abrir {}
Mở
Quitar {}
Thoát
Acerca de {}
No translations found
Servicios
No translations found
Ocultar {}
No translations found
Ocultar otros
No translations found
Mostrar todo
No translations found
Quitar {}
No translations found
Editar
No translations found
Deshacer
No translations found
Rehacer
No translations found
Cortar
No translations found
Copiar
No translations found
Pegar
No translations found
Seleccionar todo
No translations found
Ventana
No translations found
Minimizar
No translations found
Cerrar ventana
No translations found
Đồng ý
No
Hủy
Aceptar
Đồng ý
Cancelar
Hủy bỏ
Iniciar sesión
Đăng nhập
Copiar
Sao chép
Cerrar
Đóng
No volver a preguntar
Đừng hỏi lại
Permitir
No translations found
Denegar
No translations found
ADVERTENCIA: versión beta, sólo para pruebas
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Abrir / Nueva
Mở / Thêm mới
Error al sincronizar
Đồng bộ bị lỗi
Generar
Sinh ra
Bloquear
Khóa
Longitud
Độ dài
Nueva contraseña
Mật khẩu mới
ajuste predeterminado
Thiết lập mặc định
como la contraseña anterior
Giống với mật khẩu cũ
pronunciable
phát âm
longitud mediana
độ dài trung bình
larga
dài
PIN de 4 dígitos
mã PIN 4 số
dirección MAC
địa chỉ MAC
hash de 128 bits
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.