Devices
No translations found
No tags
Không gắn thẻ
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Empty Trash
Xóa trắng thùng rác
Empty Trash?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
You will not be able to put items back
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Double-click to expand
Kích đúp để mở rộng
Open {}
Mở
Quit {}
Thoát
About {}
No translations found
Services
No translations found
Hide {}
No translations found
Hide Others
No translations found
Show All
No translations found
Quit {}
No translations found
Edit
No translations found
Undo
No translations found
Redo
No translations found
Cut
No translations found
Copy
No translations found
Paste
No translations found
Select All
No translations found
Window
No translations found
Minimize
No translations found
Close Window
No translations found
Yes
Đồng ý
No
Hủy
OK
Đồng ý
Cancel
Hủy bỏ
Sign In
Đăng nhập
Copy
Sao chép
Close
Đóng
Don't ask me anymore
Đừng hỏi lại
Allow
No translations found
Deny
No translations found
WARNING: beta version, only for preview
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Open / New
Mở / Thêm mới
Sync error
Đồng bộ bị lỗi
Generate
Sinh ra
Lock
Khóa
Length
Độ dài
New password
Mật khẩu mới
default preset
Thiết lập mặc định
like old password
Giống với mật khẩu cũ
pronounceable
phát âm
medium length
độ dài trung bình
long
dài
4-digit PIN
mã PIN 4 số
MAC address
địa chỉ MAC
128-bit hash
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.