Ingen etiketter
Không gắn thẻ
Du kan legge til etiketter mens du redigerer felt, i etikett-seksjonen
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Tøm papirkurv
Xóa trắng thùng rác
Tøm papirkurv?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Du vil ikke kunne legge tilbake elementer
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Dobbeltklikk for å utvide
Kích đúp để mở rộng
Ja
Đồng ý
Nei
Hủy
OK
Đồng ý
Avbryt
Hủy bỏ
Logg inn
Đăng nhập
Kopier
Sao chép
Lukk
Đóng
Ikke spør flere ganger
Đừng hỏi lại
ADVARSEL: betaversjon, kun forhåndsvisning
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Åpne / Ny
Mở / Thêm mới
Synkroniseringsfeil
Đồng bộ bị lỗi
Generer
Sinh ra
Lås
Khóa
Lengde
Độ dài
Nytt passord
Mật khẩu mới
standard innstilling
Thiết lập mặc định
som tidligere passord
Giống với mật khẩu cũ
mulig å uttale
phát âm
medium lengde
độ dài trung bình
langt
dài
firesifret PIN
mã PIN 4 số
MAC-adresse
địa chỉ MAC
128-bit hash
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.