Urządzenia
No translations found
Brak znaczników
Không gắn thẻ
Możesz dodać nowe znaczniki podczas edytowania pól w sekcji Znaczniki.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Opróżnij kosz
Xóa trắng thùng rác
Opróżnić kosz?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Nie będziesz mógł przywrócić elementów
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Dwukrotnie kliknij, aby rozwinąć
Kích đúp để mở rộng
Otwórz {}
Mở
Zamknij {}
Thoát
Informacje o {}
No translations found
Usługi
No translations found
Ukryj {}
No translations found
Ukryj inne
No translations found
Pokaż wszystko
No translations found
Zakończ {}
No translations found
Edycja
No translations found
Cofnij
No translations found
Ponów
No translations found
Wytnij
No translations found
Kopiuj
No translations found
Wklej
No translations found
Zaznacz wszystko
No translations found
Okno
No translations found
Zminimalizuj
No translations found
Zamknij okno
No translations found
Tak
Đồng ý
Nie
Hủy
OK
Đồng ý
Anuluj
Hủy bỏ
Zaloguj
Đăng nhập
Skopiuj
Sao chép
Zamknij
Đóng
Nie pytaj mnie więcej
Đừng hỏi lại
Zezwól
No translations found
Odmów
No translations found
UWAGA: wersja beta tylko do wstępnego podglądu
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Otwórz / Nowy
Mở / Thêm mới
Błąd synchronizacji
Đồng bộ bị lỗi
Wygeneruj
Sinh ra
Zablokuj
Khóa
Długość
Độ dài
Nowe hasło
Mật khẩu mới
Domyślne
Thiết lập mặc định
Jak stare hasło
Giống với mật khẩu cũ
Wymawialne
phát âm
Średniej długości
độ dài trung bình
Długie
dài
4-cyfrowy PIN
mã PIN 4 số
Adres MAC
địa chỉ MAC
128-bitowy hash
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.