256-bit sağlama
256-битный хэш
Parolayı gizle
Скрыть пароль
Parolayı göster
Показать пароль
Küme
Группа
Bu kümedeki girdileri aramayı etkinleştir
Включить поиск по элементам в этой группе
Otomatik yazım etkin
Включить автонабор
Otomatik yazım dizisi
Последовательность автонабора
Varsayılan otomatik yazım dizisini kullan
Использовать последовательность автонабора по умолчанию
Kümeyi tüm girdileriyle birlikte sil
Удалить группу со всеми элементами
Etiket
Тег
Etiketi tüm girdilerden kaldır
Удалить тег из всех элементов
Yeniden Adlandır
Переименовать
Etiket tüm girdilerden kaldırılsın mı?
Удалить тег из всех элементов?
Bu etiket tüm girdilerden kaldırılacak. Etiketi geri koymanın kolay bir yolu olmayacak.
Этот тег будет удален из всех элементов. Нет простого способа вернуть его.
Etiket zaten mevcut
Тег уже существует
Bu isimde bir etiket zaten mevcut. Lütfen başka bir isim seçin
Тег с таким названием уже существует. Пожалуйста, выберите другое название.
Kötü isim
Плохое название
Etiket adı {} karakterini içeremez. Lütfen onları kaldırın.
Тег не может содержать следующие символы {}. Пожалуйста, удалите их.
Kalıp Oluşturucu
Шаблоны генератора паролей
Yeni kalıp
Новый шаблон
Kalıbı sil
Удалить шаблон
kalıp
шаблон
Kalıp listesinde göster
Показать в списке шаблонов
Varsayılan olarak seçili
Использовать по умолчанию
Varsayılan uzunluk
Стандартная длина
Büyük harf latin harfleri
Прописные латинские буквы
Küçük harf latin harfleri
Строчные латинские буквы
Rakamlar
Цифры
Özel semboller
Специальные символы
Parantezler
Скобки
Yüksek ASCII karakterleri
Расширенный набор ASCII символов
Belirsiz semboller
Неоднозначные символы
Ek olarak eklenecek semboller
Дополнительные символы
Oluşturulmuş örnek parola
Пример сгенерированного пароля
Desen
Шаблон
Desenler, karakterleri seçmek için özel kurallar belirtmek için kullanılabilir. Örneğin, 1-AA bir rakam ve ardından bir tire ve iki harf ile başlayan parolalar oluşturur. Bu sembolleri kullanabilirsiniz:
Шаблоны могут быть использованы для указания пользовательских правил выбора символов. Например, 1-AA будет генерировать пароли, начиная с цифры, за которой следует тире и две буквы. Вы можете использовать эти символы:
Tüm semboller
Все символы
Yukarıdakilere ek semboller
Дополнительные символы, добавленные выше
Ana Anahtar Değiştirildi
Мастер-ключ изменен
Bu veritabanının ana anahtarı değişti. Lütfen yeni bir anahtar girin
Мастер-ключ был изменен для этой базы данных. Пожалуйста, введите новый ключ.
Ana anahtarın süresi doldu
Мастер-ключ истек
Bu veritabanı anahtarının süresi doldu. Lütfen yeni bir anahtar seçin
Действие мастер-ключа для этой базы данных закончилось. Введите новый ключ.
Şifre, bir kez daha
Пароль еще раз
Gir
Вход
Esc
Esc
Site simgesini indir ve kullan
Загрузить и использовать иконку сайта
Özel simge seç
Выберите свою иконку
Boş
Пусто
Yukarıdaki {} düğmesini kullanın
добавьте с помощью кнопки {} выше
Küme
Группа

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.