Συσκευές
No translations found
χωρίς ετικέτες
태그 없음
Μπορείτε να προσθέσετε νέες ετικέτες κατά την επεξεργασία πεδίων, στην ενότητα ετικετών.
태그 섹션에서 필드를 편집하는 동안 새 태그를 추가 할 수 있습니다.
Άδειασμα Κάδου
휴지통 비우기
Άδεισμα Κάδου;
휴지통을 비우시겠습니까?
Δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα στοιχεία
항목을 다시 넣을 수 없습니다.
Διπλό-κλικ για επέκταση
더블 클릭하여 확장
Άνοιγμα {}
No translations found
Έξοδος {}
No translations found
Υπηρεσίες
No translations found
Απόκρυψη άλλων
No translations found
Προβολή όλων
No translations found
Κλείστε
No translations found
Επεξεργασία
No translations found
Καταστρέφω
No translations found
ξανακάνω
No translations found
αντίγραφο
No translations found
Επικόλληση
No translations found
Επιλογή όλων
No translations found
Παράθυρο
No translations found
Κλείσε το παράθυρο
No translations found
Ναι
Όχι
아니오
Εντάξει
확인
Ακύρωση
취소
Είσοδος
로그인
Αντιγραφή
복사
Κλείσιμο
닫기
Μη με ξαναρωτήσεις
No translations found
Επιτρέπω
No translations found
Αρνούμαι
No translations found
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δοκιμαστική έκδοση, μόνο για προεπισκόπηση
경고: 미리보기 용 베타 버전
Άνοιγμα / Νέο
열기 / 새로 만들기
Ανεπιτυχής Συγχρονισμός
동기화 오류
Δημιουργία
생성
Κλείδωμα
잠금
Μέγεθος
길이
Νέος κωδικός
새 비밀번호
προεπιλογή
기본 사전 설정
όπως οι παλαιοί κωδικοί
이전 비밀번호 처럼
ευκολομνημόνευτος
발음 할 수 있는
μεσαίου μεγέθους
중간 길이
μεγάλος
길게
Τετραψήφιο PIN
4 자리 PIN
Διεύθυνση MAC
MAC 주소
128-bit hash
128 비트 해시

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.