Συσκευές
Appareils
χωρίς ετικέτες
Aucun tag
Μπορείτε να προσθέσετε νέες ετικέτες κατά την επεξεργασία πεδίων, στην ενότητα ετικετών.
Vous pouvez ajouter de nouveaux tags en éditant les champs, dans la section Tags.
Άδειασμα Κάδου
Vider la Corbeille
Άδεισμα Κάδου;
Vider la Corbeille ?
Δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα στοιχεία
Vous ne pourrez plus récupérer ces éléments
Διπλό-κλικ για επέκταση
Double-cliquez pour déplier
Άνοιγμα {}
Ouvrir {}
Έξοδος {}
Quitter {}
Υπηρεσίες
Services
Απόκρυψη άλλων
Cacher autres
Προβολή όλων
Montrer tout
Κλείστε
Quitter {}
Επεξεργασία
Editer
Καταστρέφω
Annuler
ξανακάνω
Répéter
αντίγραφο
Copier
Επικόλληση
Coller
Επιλογή όλων
Tout sélectionner
Παράθυρο
Fenêtre
Κλείσε το παράθυρο
Fermer fenêtre
Ναι
Oui
Όχι
Non
Εντάξει
OK
Ακύρωση
Annuler
Είσοδος
Connexion
Αντιγραφή
Copier
Κλείσιμο
Fermer
Μη με ξαναρωτήσεις
Ne plus me le redemander
Επιτρέπω
Autoriser
Αρνούμαι
Refuser
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δοκιμαστική έκδοση, μόνο για προεπισκόπηση
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
Άνοιγμα / Νέο
Ouvrir/Nouveau
Ανεπιτυχής Συγχρονισμός
Erreur de synchronisation
Δημιουργία
Générer
Κλείδωμα
Verrouiller
Μέγεθος
Longueur
Νέος κωδικός
Nouveau mot de passe
προεπιλογή
réglages par défaut
όπως οι παλαιοί κωδικοί
similaire à l'ancien mot de passe
ευκολομνημόνευτος
prononçable
μεσαίου μεγέθους
longueur moyenne
μεγάλος
long
Τετραψήφιο PIN
code à 4 chiffres
Διεύθυνση MAC
adresse MAC
128-bit hash
hash 128 bits

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.