Ask before returning passwords to the extension:
Vraag voor doorgave van wachtwoorden aan deze extensie:
if there's more than one match
bij meer dan een overeenkomst
always
altijd
Ask before saving new passwords to KeeWeb:
Vraag voor het opslaan van nieuwe wachtwoorden naar KeeWeb:
always
altijd
when it's not possible to save automatically
wanneer automatisch opslaan niet mogelijk is
Settings you select here are valid only for the active session. You can view and manage sessions in KeeWeb settings.
De instellingen die je hier selecteert, zijn alleen geldig voor de actieve sessie. Je kunt sessies bekijken en beheren in de instellingen van KeeWeb.
Unlock to connect a browser extension
Ontgrendelen om een browserextensie te verbinden
New group
Nieuwe groep
{} is trying to create a new group. Allow this?
{} probeert een nieuwe groep aan te maken. Toestaan?
Group path
Groepspad
This group will be created in:
Deze groep wordt aangemaakt in:
Save password
Wachtwoord opslaan
{} is trying to save a password. Allow this?
{} probeert een wachtwoord op te slaan. Toestaan?
Save other passwords automatically in this session
Andere wachtwoorden automatisch opslaan in deze sessie
new group
nieuwe groep
Select a password for {}
Kies een wachtwoord voor {}
Select entry
Item kiezen
use the highlighted entry
gebruik het geselecteerde item
Start typing to filter
Begin met typen om te filteren
Contains text
Bevat tekst
Subdomains
Subdomeinen
Select field
Veld selecteren
Press the button on your device to generate a one-time code.
Druk op de knop op je apparaat om een eenmalige code te genereren.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.