Devices
Устройства
No tags
Няма етикет
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Може да добавите нови етикети, докато редактирате полетата във секцията с таговете.
Empty Trash
Изпразни Кошчето
Empty Trash?
Изпразни кошчето?
You will not be able to put items back
Няма да имате възможност да добавите неща обратно
Double-click to expand
Кликнете два пъти за да разширите
Open {}
Отвори {}
Quit {}
Изключи {}
About {}
No translations found
Services
No translations found
Hide {}
No translations found
Hide Others
No translations found
Show All
No translations found
Quit {}
No translations found
Edit
No translations found
Undo
No translations found
Redo
No translations found
Cut
No translations found
Copy
No translations found
Paste
No translations found
Select All
No translations found
Window
No translations found
Minimize
No translations found
Close Window
No translations found
Yes
Да
No
Не
OK
Добре
Cancel
Отказ
Sign In
Вход
Copy
Копирай
Close
Затвори
Don't ask me anymore
Не ме питай това повече
Allow
No translations found
Deny
No translations found
WARNING: beta version, only for preview
ВНИМАНИЕ: бета версия, използвайте само за преглед
Open / New
Отвори / Нов
Sync error
Грешка при синхронизация
Generate
Генериране
Lock
Заключване
Length
Дължина
New password
Нова парола
default preset
Стандартно
like old password
като старата парола
pronounceable
произносимо
medium length
средна
long
дълга
4-digit PIN
четирицифрен код
MAC address
MAC адрес
128-bit hash
128 битов хеш

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.