Devices
Пристрої
No tags
Без тегів
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Ви можете додавати нові теги при редагуванні полів в розділі Теги.
Empty Trash
Очистити смітник
Empty Trash?
Очистити смітник?
You will not be able to put items back
Ви не зможете повернути елементи
Double-click to expand
Двічі натисніть, щоб розгорнути
Open {}
Відкрити {}
Quit {}
Вийти з {}
About {}
Про {}
Services
Послуги
Hide {}
Приховати {}
Hide Others
Приховати інші
Show All
Показати все
Quit {}
Вийти з {}
Edit
Редагувати
Undo
Відновити
Redo
Повернути
Cut
Вирізати
Copy
Копіювати
Paste
Вставити
Select All
Вибрати все
Window
Вікно
Minimize
Згорнути
Close Window
Закрити вікно
Yes
Так
No
Ні
OK
ОК
Cancel
Скасувати
Sign In
Увійти
Copy
Копіювати
Close
Закрити
Don't ask me anymore
Більше ніколи не запитувати
Allow
Дозволити
Deny
Заборонити
WARNING: beta version, only for preview
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: бета-версія, тільки для ознайомлення
Open / New
Відкрити / Створити
Sync error
Помилка синхронізації
Generate
Генерувати
Lock
Заблокувати
Length
Довжина
New password
Новий пароль
default preset
Cтандартний шаблон
like old password
Як старий пароль
pronounceable
Вимовлюваний
medium length
Середньої довжини
long
Довгий
4-digit PIN
4-значний PIN-код
MAC address
MAC-адреса
128-bit hash
128-бітний хеш

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.