Devices
Zariadenia
No tags
Bez štítkov
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Môžete pridať nové štítky počas editácie polí v sekcii Štítky
Empty Trash
Vyprázdniť kôš
Empty Trash?
Vyprázdniť kôš?
You will not be able to put items back
Nebude možné vrátiť záznamy späť
Double-click to expand
Rozbaliť dvojklikom
Open {}
Otvoriť {}
Quit {}
Ukončiť {}
About {}
O {}
Services
Služby
Hide {}
Skryť {}
Hide Others
Skryť ostatné
Show All
Zobraziť všetky
Quit {}
Ukončiť {}
Edit
Upraviť
Undo
Krok späť
Redo
Vykonať znovu
Cut
Vystrihnúť
Copy
Kopírovať
Paste
Vložiť
Select All
Vybrať všetko
Window
Okno
Minimize
Minimalizovať
Close Window
Zavrieť Okno
Yes
Áno
No
Nie
OK
OK
Cancel
Zrušiť
Sign In
Prihlásiť
Copy
Kopírovať
Close
Zavrieť
Don't ask me anymore
Viac sa nepýtať
Allow
No translations found
Deny
No translations found
WARNING: beta version, only for preview
UPOZORNENIE: beta verzia, len pre náhľad
Open / New
Otvoriť / Nový
Sync error
Chyba synchronizácie
Generate
Generovať
Lock
Zamknúť
Length
Dĺžka
New password
Nové heslo
default preset
Predvolené
like old password
ako staré heslo
pronounceable
vysloviteľné
medium length
stredne dlhé
long
dlhé
4-digit PIN
4-čísla PIN
MAC address
MAC adresa
128-bit hash
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.