Devices
No translations found
No tags
Ingen etiketter
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Du kan legge til etiketter mens du redigerer felt, i etikett-seksjonen
Empty Trash
Tøm papirkurv
Empty Trash?
Tøm papirkurv?
You will not be able to put items back
Du vil ikke kunne legge tilbake elementer
Double-click to expand
Dobbeltklikk for å utvide
Open {}
No translations found
Quit {}
No translations found
About {}
No translations found
Services
No translations found
Hide {}
No translations found
Hide Others
No translations found
Show All
No translations found
Quit {}
No translations found
Edit
No translations found
Undo
No translations found
Redo
No translations found
Cut
No translations found
Copy
No translations found
Paste
No translations found
Select All
No translations found
Window
No translations found
Minimize
No translations found
Close Window
No translations found
Yes
Ja
No
Nei
OK
OK
Cancel
Avbryt
Sign In
Logg inn
Copy
Kopier
Close
Lukk
Don't ask me anymore
Ikke spør flere ganger
Allow
No translations found
Deny
No translations found
WARNING: beta version, only for preview
ADVARSEL: betaversjon, kun forhåndsvisning
Open / New
Åpne / Ny
Sync error
Synkroniseringsfeil
Generate
Generer
Lock
Lås
Length
Lengde
New password
Nytt passord
default preset
standard innstilling
like old password
som tidligere passord
pronounceable
mulig å uttale
medium length
medium lengde
long
langt
4-digit PIN
firesifret PIN
MAC address
MAC-adresse
128-bit hash
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.