Devices
Urządzenia
No tags
Brak znaczników
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Możesz dodać nowe znaczniki podczas edytowania pól w sekcji Znaczniki.
Empty Trash
Opróżnij kosz
Empty Trash?
Opróżnić kosz?
You will not be able to put items back
Nie będziesz mógł przywrócić elementów
Double-click to expand
Dwukrotnie kliknij, aby rozwinąć
Open {}
Otwórz {}
Quit {}
Zamknij {}
About {}
Informacje o {}
Services
Usługi
Hide {}
Ukryj {}
Hide Others
Ukryj inne
Show All
Pokaż wszystko
Quit {}
Zakończ {}
Edit
Edycja
Undo
Cofnij
Redo
Ponów
Cut
Wytnij
Copy
Kopiuj
Paste
Wklej
Select All
Zaznacz wszystko
Window
Okno
Minimize
Zminimalizuj
Close Window
Zamknij okno
Yes
Tak
No
Nie
OK
OK
Cancel
Anuluj
Sign In
Zaloguj
Copy
Skopiuj
Close
Zamknij
Don't ask me anymore
Nie pytaj mnie więcej
Allow
Zezwól
Deny
Odmów
WARNING: beta version, only for preview
UWAGA: wersja beta tylko do wstępnego podglądu
Open / New
Otwórz / Nowy
Sync error
Błąd synchronizacji
Generate
Wygeneruj
Lock
Zablokuj
Length
Długość
New password
Nowe hasło
default preset
Domyślne
like old password
Jak stare hasło
pronounceable
Wymawialne
medium length
Średniej długości
long
Długie
4-digit PIN
4-cyfrowy PIN
MAC address
Adres MAC
128-bit hash
128-bitowy hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.