Ask before returning passwords to the extension:
Pytaj przed zwróceniem haseł do rozszerzenia:
if there's more than one match
jeśli wystąpi więcej niż jedno dopasowanie
always
zawsze
Ask before saving new passwords to KeeWeb:
Zapytaj przed zapisaniem nowych haseł w KeeWeb:
always
zawsze
when it's not possible to save automatically
kiedy nie jest możliwe automatyczne zapisywanie
Settings you select here are valid only for the active session. You can view and manage sessions in KeeWeb settings.
Ustawienia wybrane tutaj obowiązują tylko dla aktywnej sesji. Możesz przeglądać sesje i zarządzać nimi w ustawieniach KeeWeb.
Unlock to connect a browser extension
Odblokuj do połączenia rozszerzenia przeglądarki
New group
Nowa grupa
{} is trying to create a new group. Allow this?
{} próbuje utworzyć nową grupę. Zezwolić na to?
Group path
Ścieżka grupy
This group will be created in:
Ta grupa zostanie utworzona w:
Save password
Zapisz hasło
{} is trying to save a password. Allow this?
{} próbuje zapisać hasło. Zezwolić na to?
Save other passwords automatically in this session
Automatyczne zapisywanie innych haseł w tej sesji
new group
nowa grupa
Select a password for {}
Wybierz hasło dla {}
Select entry
Wybierz wpis
use the highlighted entry
użyj wyróżnionego wpisu
Start typing to filter
Zacznij pisać, aby filtrować
Contains text
Zawiera tekst
Subdomains
Subdomeny
Select field
Wybierz pole
Press the button on your device to generate a one-time code.
Naciśnij przycisk na urządzeniu, aby wygenerować kod jednorazowy.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.