Ask before returning passwords to the extension:
Zeptat se před odeslání hesel do rozšíření pro prohlížeč:
if there's more than one match
pokud je zde více než jedna shoda
always
vždy
Ask before saving new passwords to KeeWeb:
Zeptat se před uložením nových hesel do KeeWeb:
always
vždy
when it's not possible to save automatically
když není možné uložit automaticky
Settings you select here are valid only for the active session. You can view and manage sessions in KeeWeb settings.
Nastavení, která jste zde vybrali, jsou platná pouze pro tuto relaci. Relace je možné si zobrazit a spravovat v nastaveních v KeeWeb.
Unlock to connect a browser extension
Pokud chcete připojit rozšíření pro webový prohlížeč, odemkněte
New group
Nová skupina
{} is trying to create a new group. Allow this?
{} se pokouší vytvořit novou skupinu. Umožnit to?
Group path
Popis umístění skupiny
This group will be created in:
Tato skupina bude vytvořena v:
Save password
Uložit heslo
{} is trying to save a password. Allow this?
{} se pokouší uložit heslo. Umožnit to?
Save other passwords automatically in this session
V této relaci ukládat ostatní hesla automaticky
new group
nová skupina
Select a password for {}
Vyberte heslo pro {}
Select entry
Vyberte položku
use the highlighted entry
použít zvýrazněnou položku
Start typing to filter
Filtrujte psaním
Contains text
Obsahuje text
Subdomains
Subdomény
Select field
Vyberte kolonku
Press the button on your device to generate a one-time code.
Pro vygenerování jednorázového kódu stiskněte tlačítko na svém zařízení.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.