Không gắn thẻ
태그 없음
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
태그 섹션에서 필드를 편집하는 동안 새 태그를 추가 할 수 있습니다.
Xóa trắng thùng rác
휴지통 비우기
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
휴지통을 비우시겠습니까?
Bạn không thể khôi phục được các mục này
항목을 다시 넣을 수 없습니다.
Kích đúp để mở rộng
더블 클릭하여 확장
Mở
No translations found
Thoát
No translations found
Đồng ý
Hủy
아니오
Đồng ý
확인
Hủy bỏ
취소
Đăng nhập
로그인
Sao chép
복사
Đóng
닫기
Đừng hỏi lại
No translations found
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
경고: 미리보기 용 베타 버전
Mở / Thêm mới
열기 / 새로 만들기
Đồng bộ bị lỗi
동기화 오류
Sinh ra
생성
Khóa
잠금
Độ dài
길이
Mật khẩu mới
새 비밀번호
Thiết lập mặc định
기본 사전 설정
Giống với mật khẩu cũ
이전 비밀번호 처럼
phát âm
발음 할 수 있는
độ dài trung bình
중간 길이
dài
길게
mã PIN 4 số
4 자리 PIN
địa chỉ MAC
MAC 주소
mã băm 128 bit
128 비트 해시

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.