Không gắn thẻ
Без тегів
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Ви можете додавати нові теги при редагуванні полів в розділі Теги.
Xóa trắng thùng rác
Очистити смітник
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Очистити смітник?
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Ви не зможете повернути елементи
Kích đúp để mở rộng
Двічі натисніть, щоб розгорнути
Mở
Відкрити {}
Thoát
Вийти з {}
Đồng ý
Так
Hủy
Ні
Đồng ý
ОК
Hủy bỏ
Скасувати
Đăng nhập
Увійти
Sao chép
Копіювати
Đóng
Закрити
Đừng hỏi lại
Більше ніколи не запитувати
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: бета-версія, тільки для ознайомлення
Mở / Thêm mới
Відкрити / Створити
Đồng bộ bị lỗi
Помилка синхронізації
Sinh ra
Генерувати
Khóa
Заблокувати
Độ dài
Довжина
Mật khẩu mới
Новий пароль
Thiết lập mặc định
Cтандартний шаблон
Giống với mật khẩu cũ
Як старий пароль
phát âm
Вимовлюваний
độ dài trung bình
Середньої довжини
dài
Довгий
mã PIN 4 số
4-значний PIN-код
địa chỉ MAC
MAC-адреса
mã băm 128 bit
128-бітний хеш

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.