Пристрої
Appareils
Без тегів
Aucun tag
Ви можете додавати нові теги при редагуванні полів в розділі Теги.
Vous pouvez ajouter de nouveaux tags en éditant les champs, dans la section Tags.
Очистити смітник
Vider la Corbeille
Очистити смітник?
Vider la Corbeille ?
Ви не зможете повернути елементи
Vous ne pourrez plus récupérer ces éléments
Двічі натисніть, щоб розгорнути
Double-cliquez pour déplier
Відкрити {}
Ouvrir {}
Вийти з {}
Quitter {}
Про {}
A propos {}
Послуги
Services
Приховати {}
Cacher {}
Приховати інші
Cacher autres
Показати все
Montrer tout
Вийти з {}
Quitter {}
Редагувати
Editer
Відновити
Annuler
Повернути
Répéter
Вирізати
Couper
Копіювати
Copier
Вставити
Coller
Вибрати все
Tout sélectionner
Вікно
Fenêtre
Згорнути
Réduire
Закрити вікно
Fermer fenêtre
Так
Oui
Ні
Non
ОК
OK
Скасувати
Annuler
Увійти
Connexion
Копіювати
Copier
Закрити
Fermer
Більше ніколи не запитувати
Ne plus me le redemander
Дозволити
Autoriser
Заборонити
Refuser
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: бета-версія, тільки для ознайомлення
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
Відкрити / Створити
Ouvrir/Nouveau
Помилка синхронізації
Erreur de synchronisation
Генерувати
Générer
Заблокувати
Verrouiller
Довжина
Longueur
Новий пароль
Nouveau mot de passe
Cтандартний шаблон
réglages par défaut
Як старий пароль
similaire à l'ancien mot de passe
Вимовлюваний
prononçable
Середньої довжини
longueur moyenne
Довгий
long
4-значний PIN-код
code à 4 chiffres
MAC-адреса
adresse MAC
128-бітний хеш
hash 128 bits

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.