Zariadenia
Appareils
Bez štítkov
Aucun tag
Môžete pridať nové štítky počas editácie polí v sekcii Štítky
Vous pouvez ajouter de nouveaux tags en éditant les champs, dans la section Tags.
Vyprázdniť kôš
Vider la Corbeille
Vyprázdniť kôš?
Vider la Corbeille ?
Nebude možné vrátiť záznamy späť
Vous ne pourrez plus récupérer ces éléments
Rozbaliť dvojklikom
Double-cliquez pour déplier
Otvoriť {}
Ouvrir {}
Ukončiť {}
Quitter {}
O {}
A propos {}
Služby
Services
Skryť {}
Cacher {}
Skryť ostatné
Cacher autres
Zobraziť všetky
Montrer tout
Ukončiť {}
Quitter {}
Upraviť
Editer
Krok späť
Annuler
Vykonať znovu
Répéter
Vystrihnúť
Couper
Kopírovať
Copier
Vložiť
Coller
Vybrať všetko
Tout sélectionner
Okno
Fenêtre
Minimalizovať
Réduire
Zavrieť Okno
Fermer fenêtre
Áno
Oui
Nie
Non
OK
OK
Zrušiť
Annuler
Prihlásiť
Connexion
Kopírovať
Copier
Zavrieť
Fermer
Viac sa nepýtať
Ne plus me le redemander
UPOZORNENIE: beta verzia, len pre náhľad
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
Otvoriť / Nový
Ouvrir/Nouveau
Chyba synchronizácie
Erreur de synchronisation
Generovať
Générer
Zamknúť
Verrouiller
Dĺžka
Longueur
Nové heslo
Nouveau mot de passe
Predvolené
réglages par défaut
ako staré heslo
similaire à l'ancien mot de passe
vysloviteľné
prononçable
stredne dlhé
longueur moyenne
dlhé
long
4-čísla PIN
code à 4 chiffres
MAC adresa
adresse MAC
128-bit hash
hash 128 bits

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.