Ingen etiketter
No tags
Du kan legge til etiketter mens du redigerer felt, i etikett-seksjonen
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Tøm papirkurv
Empty Trash
Tøm papirkurv?
Empty Trash?
Du vil ikke kunne legge tilbake elementer
You will not be able to put items back
Dobbeltklikk for å utvide
Double-click to expand
Ja
Yes
Nei
No
OK
OK
Avbryt
Cancel
Logg inn
Sign In
Kopier
Copy
Lukk
Close
Ikke spør flere ganger
Don't ask me anymore
ADVARSEL: betaversjon, kun forhåndsvisning
WARNING: beta version, only for preview
Åpne / Ny
Open / New
Synkroniseringsfeil
Sync error
Generer
Generate
Lås
Lock
Lengde
Length
Nytt passord
New password
standard innstilling
default preset
som tidligere passord
like old password
mulig å uttale
pronounceable
medium lengde
medium length
langt
long
firesifret PIN
4-digit PIN
MAC-adresse
MAC address
128-bit hash
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.