Urządzenia
Appareils
Brak znaczników
Aucun tag
Możesz dodać nowe znaczniki podczas edytowania pól w sekcji Znaczniki.
Vous pouvez ajouter de nouveaux tags en éditant les champs, dans la section Tags.
Opróżnij kosz
Vider la Corbeille
Opróżnić kosz?
Vider la Corbeille ?
Nie będziesz mógł przywrócić elementów
Vous ne pourrez plus récupérer ces éléments
Dwukrotnie kliknij, aby rozwinąć
Double-cliquez pour déplier
Otwórz {}
Ouvrir {}
Zamknij {}
Quitter {}
Informacje o {}
A propos {}
Usługi
Services
Ukryj {}
Cacher {}
Ukryj inne
Cacher autres
Pokaż wszystko
Montrer tout
Zakończ {}
Quitter {}
Edycja
Editer
Cofnij
Annuler
Ponów
Répéter
Wytnij
Couper
Kopiuj
Copier
Wklej
Coller
Zaznacz wszystko
Tout sélectionner
Okno
Fenêtre
Zminimalizuj
Réduire
Zamknij okno
Fermer fenêtre
Tak
Oui
Nie
Non
OK
OK
Anuluj
Annuler
Zaloguj
Connexion
Skopiuj
Copier
Zamknij
Fermer
Nie pytaj mnie więcej
Ne plus me le redemander
Zezwól
Autoriser
Odmów
Refuser
UWAGA: wersja beta tylko do wstępnego podglądu
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
Otwórz / Nowy
Ouvrir/Nouveau
Błąd synchronizacji
Erreur de synchronisation
Wygeneruj
Générer
Zablokuj
Verrouiller
Długość
Longueur
Nowe hasło
Nouveau mot de passe
Domyślne
réglages par défaut
Jak stare hasło
similaire à l'ancien mot de passe
Wymawialne
prononçable
Średniej długości
longueur moyenne
Długie
long
4-cyfrowy PIN
code à 4 chiffres
Adres MAC
adresse MAC
128-bitowy hash
hash 128 bits

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.