Zeptat se před odeslání hesel do rozšíření pro prohlížeč:
Demandez avant d'envoyer les mots de passe à l'extension:
pokud je zde více než jedna shoda
s'il y a plus d'une correspondance
vždy
Toujours
Zeptat se před uložením nových hesel do KeeWeb:
Demandez avant d'enregistrer de nouveaux mots de passe dans KeeWeb:
vždy
Toujours
když není možné uložit automaticky
quand ce n'est pas possible de sauvegarder automatiquement
Nastavení, která jste zde vybrali, jsou platná pouze pro tuto relaci. Relace je možné si zobrazit a spravovat v nastaveních v KeeWeb.
Les paramètres que vous sélectionnez ici ne sont valides que pour la session en cours. Vous pouvez afficher et gérer les sessions dans les paramètres de KeeWeb.
Pokud chcete připojit rozšíření pro webový prohlížeč, odemkněte
Déverrouiller pour connecter l'extension du navigateur
Nová skupina
Nouveau groupe
{} se pokouší vytvořit novou skupinu. Umožnit to?
{} essaye de créer un nouveau groupe. Autoriser cela?
Popis umístění skupiny
Dossier du groupe
Tato skupina bude vytvořena v:
Ce groupe sera créé dans:
Uložit heslo
Sauvegarder mot de passe
{} se pokouší uložit heslo. Umožnit to?
{} essaye de sauvegarder un mot de passe. Autoriser cela?
V této relaci ukládat ostatní hesla automaticky
Sauvegarder les autres mots de passe automatiquement lors de cette session
nová skupina
nouveau groupe
Vyberte heslo pro {}
Sélectionner un mot de passe pour {}
Vyberte položku
Sélectionner une entrée
použít zvýrazněnou položku
Utiliser la ligne sélectionnée
Filtrujte psaním
Ecrire pour filtrer
Obsahuje text
Contient le texte
Subdomény
Sous-domaines
Vyberte kolonku
Sélectionnez un champ
Pro vygenerování jednorázového kódu stiskněte tlačítko na svém zařízení.
Appuyez sur le bouton de votre appareil pour générer un code à usage unique.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.