Dispositivos
No translations found
Sem etiquetas
Không gắn thẻ
Você pode adicionar novas etiquetas durante a edição de campos, na seção Etiquetas.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Esvaziar a Lixeira
Xóa trắng thùng rác
Esvaziar a Lixeira?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Você não será capaz de recuperar os itens
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Duplo clique para expandir
Kích đúp để mở rộng
Abrir {}
Mở
Fechar {}
Thoát
Sobre o {}
No translations found
Serviços
No translations found
Ocultar {}
No translations found
Ocultar Outros
No translations found
Mostrar Todos
No translations found
Sair do {}
No translations found
Editar
No translations found
Desfazer
No translations found
Refazer
No translations found
Cortar
No translations found
Copiar
No translations found
Colar
No translations found
Selecionar Tudo
No translations found
Janela
No translations found
Minimizar
No translations found
Fechar Janela
No translations found
Sim
Đồng ý
Não
Hủy
OK
Đồng ý
Cancelar
Hủy bỏ
Entrar
Đăng nhập
Copiar
Sao chép
Fechar
Đóng
Não perguntar mais
Đừng hỏi lại
Permitir
No translations found
Negar
No translations found
AVISO: versão beta, apenas para preview
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Abrir / Novo
Mở / Thêm mới
Erro de sincronização
Đồng bộ bị lỗi
Gerar
Sinh ra
Bloquear
Khóa
Comprimento
Độ dài
Nova senha
Mật khẩu mới
padrão predefinido
Thiết lập mặc định
como senha antiga
Giống với mật khẩu cũ
pronunciável
phát âm
médio
độ dài trung bình
longo
dài
PIN de 4 dígitos
mã PIN 4 số
Endereço MAC
địa chỉ MAC
hash de 128-bit
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.