Enheter
No translations found
Inga etiketter
Không gắn thẻ
Du kan lägga till nya etiketter medan du redigerar fält, i etikett sektionen.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Töm Papperskorg
Xóa trắng thùng rác
Töm Papperskorg?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Du kommer inte kunna lägga tillbaka dessa
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Dubbelklicka för att expandera
Kích đúp để mở rộng
Öppna {}
Mở
Stäng {}
Thoát
Ja
Đồng ý
Nej
Hủy
OK
Đồng ý
Avbryt
Hủy bỏ
Logga in
Đăng nhập
Kopiera
Sao chép
Stäng
Đóng
VARNING: beta version, endast för förhandsvisning
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Öppna / Ny
Mở / Thêm mới
Synk fel
Đồng bộ bị lỗi
Generera
Sinh ra
Lås
Khóa
Längd
Độ dài
Nytt lösenord
Mật khẩu mới
Standard
Thiết lập mặc định
Som tidigare lösenord
Giống với mật khẩu cũ
Uttalbart
phát âm
Medellångt
độ dài trung bình
Långt
dài
4-siffrig PIN
mã PIN 4 số
MAC adress
địa chỉ MAC
128-bit hash
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.