Устройства
No translations found
Нет тегов
Không gắn thẻ
Вы можете добавлять новые теги при редактировании полей, в разделе Теги.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Очистить корзину
Xóa trắng thùng rác
Очистить корзину?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Ваши данные будут удалены навсегда
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Нажмите дважды, чтобы развернуть
Kích đúp để mở rộng
Открыть {}
Mở
Выйти из {}
Thoát
О программе {}
No translations found
Сервисы
No translations found
Скрыть {}
No translations found
Скрыть другие
No translations found
Показать все
No translations found
Выйти из {}
No translations found
Правка
No translations found
Отменить
No translations found
Повторить
No translations found
Вырезать
No translations found
Скопировать
No translations found
Вставить
No translations found
Выделить все
No translations found
Окно
No translations found
Свернуть
No translations found
Закрыть окно
No translations found
Да
Đồng ý
Нет
Hủy
ОК
Đồng ý
Отмена
Hủy bỏ
Войти
Đăng nhập
Скопировать
Sao chép
Закрыть
Đóng
Больше не спрашивать
Đừng hỏi lại
Разрешить
No translations found
Отклонить
No translations found
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: бета-версия, только для просмотра
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Открыть / Создать
Mở / Thêm mới
Ошибка синхронизации
Đồng bộ bị lỗi
Сгенерировать
Sinh ra
Заблокировать
Khóa
Длина
Độ dài
Новый пароль
Mật khẩu mới
стандартный шаблон
Thiết lập mặc định
как старый пароль
Giống với mật khẩu cũ
произносимый
phát âm
средней длины
độ dài trung bình
длинный
dài
4-значный PIN
mã PIN 4 số
MAC-адрес
địa chỉ MAC
128-битный хэш
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.