Dispositivi
No translations found
Nessun tag
Không gắn thẻ
Puoi aggiungere nuovi tag durante la modifica dei campi, nella sezione dei tag.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Svuota il cestino
Xóa trắng thùng rác
Svuotare il cestino?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Non sarà possibile recuperare gli elementi
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Fai doppio-click per espandere
Kích đúp để mở rộng
Apri {}
Mở
Chiudi {}
Thoát
Circa {}
No translations found
Servizi
No translations found
Nascondi {}
No translations found
Nascondi gli altri
No translations found
Mostra tutti
No translations found
Chiudi {}
No translations found
Modifica
No translations found
Annulla
No translations found
RIpeti
No translations found
Taglia
No translations found
Copia
No translations found
Incolla
No translations found
Seleziona tutto
No translations found
Finestra
No translations found
Riduci
No translations found
Chiudi finestra
No translations found
Đồng ý
No
Hủy
OK
Đồng ý
Annulla
Hủy bỏ
Login
Đăng nhập
Copia
Sao chép
Chiudi
Đóng
Non chiedermelo più
Đừng hỏi lại
Autorizza
No translations found
Nega
No translations found
ATTENZIONE: versione beta, solo per anteprima
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Apri / Nuovo
Mở / Thêm mới
Errore sincronizzazione
Đồng bộ bị lỗi
Genera
Sinh ra
Blocca
Khóa
Lunghezza
Độ dài
Nuova password
Mật khẩu mới
preset di default
Thiết lập mặc định
come password precedente
Giống với mật khẩu cũ
pronunciabile
phát âm
lunghezza media
độ dài trung bình
lunga
dài
PIN a 4 cifre
mã PIN 4 số
Indirizzo MAC
địa chỉ MAC
hash a 128-bit
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.