Ingen tags
Không gắn thẻ
Du kan tilføje nye tags mens du redigerer felter, i tags sektionen.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Tøm papirkurv
Xóa trắng thùng rác
Tøm papirkurv?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Du vil ikke have mulighed for at bringe dem tilbage
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Dobbelt-klik for at udvide
Kích đúp để mở rộng
Ja
Đồng ý
Nej
Hủy
OK
Đồng ý
Annuller
Hủy bỏ
Log ind
Đăng nhập
Kopier
Sao chép
Luk
Đóng
Spørg mig ikke igen
Đừng hỏi lại
ADVARDEL: beta version, kun til afprøvning
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Åbn / Ny
Mở / Thêm mới
Synkfejl
Đồng bộ bị lỗi
Generér
Sinh ra
Lås
Khóa
Længde
Độ dài
Nyt kodeord
Mật khẩu mới
Standard forvalg
Thiết lập mặc định
som gamle kodeord
Giống với mật khẩu cũ
kan udtales
phát âm
mellem langt
độ dài trung bình
langt
dài
4-cifret PIN
mã PIN 4 số
MAC addresse
địa chỉ MAC
128-bit hash
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.