dispositius
No translations found
Sense etiquetes
Không gắn thẻ
Podeu afegir etiquetes noves mentre editeu els camps, a la Secció d'etiquetes.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Paperera buida
Xóa trắng thùng rác
Paperera buida?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
No podreu recuperar els elements esborrats
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Feu doble clic per expandir
Kích đúp để mở rộng
Obre {}
Mở
Tancar {}
Thoát
Si
Đồng ý
No
Hủy
D'acord
Đồng ý
Cancel·la
Hủy bỏ
Iniciar la sessió
Đăng nhập
Copiar
Sao chép
Tancar
Đóng
No em tornis a preguntar més
Đừng hỏi lại
ATENCIÓ: Versió en proves, només es un avançament
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Obrir / Nova
Mở / Thêm mới
Error en sincronitzar
Đồng bộ bị lỗi
Generar
Sinh ra
Bloquejar
Khóa
Longitud
Độ dài
Nova contrasenya
Mật khẩu mới
Predefinir per defecte
Thiết lập mặc định
Com la contrasenya anterior
Giống với mật khẩu cũ
Pronunciable
phát âm
Longitud mitjana
độ dài trung bình
Llarg
dài
Pin de 4 dígits
mã PIN 4 số
Adreça MAC
địa chỉ MAC
Hash de 128 bits
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.